Name Zwinger AKZ
Sina vom Annenhof SchH3, IPO3, FH2
Dipsy vom Buntzelberg BegleithundSina vom Annenhof   born 2005-02-20    dead 16.06.2014
Sina vom Annenhof born 2005-02-20 dead 16.06.2014
Dipsy vom Buntzelberg   born 2012-11-24
Dipsy vom Buntzelberg born 2012-11-24